مژده! کتاب «بی کلاس، مهارت های یادگیری مؤثر و ماندگار» چاپ شد!

چه جالب! مشتاقانه می خرم
قبلا در بخوان بمان ثبت نام کرده اید ؟ وارد شوید

کتاب «بی کلاس» کتابی برای آشنایی با مهارت های یادگیری موثر و ماندگار رد کردن